Pastoraat

1 Pastoraat

In het pastoraat gaat het over het verhaal van mensen en het verhaal van God: 

de ervaring van  mensen en de openbaring van God. Soms staat het verhaal van mensen op de voorgrond, soms het verhaal van God. Dat betekent dat in het pastoraat niet perse de geloofsbeleving aan de orde hoeft te komen. Het brengen van een bloemetje namens de kerk, het sturen van een kaartje, het belangstelling tonen, het hebben van een luisterend oor, etc. is ook pastoraat. We onderscheiden daarom vier lagen in het pastorale werk:

  1. de onderlinge zorg als basis;
  2. de zorg uitgaande van de pastorale medewerkers;
  3. de pastorale zorg van ouderlingen;
  4. de pastorale zorg van de predikanten

 

Het ‘omzien naar elkaar’ vormt een belangrijk uitgangspunt voor ons pastoraat. Alle gemeenteleden mogen zich hierdoor aangesproken weten. De pastorale medewerkers bezoeken op gezette tijden zieken, bejaarden en nieuw ingekomenen. De pastorale ouderlingen doen ook bezoekwerk, maar daarnaast hebben zij een taak in hun sectieteam.

2 Sectieteams

De gemeente is onderverdeeld in secties. De sectieteams bestaan uit een ouderling, een diaken en pastorale medewerkers. De  teams vergaderen op gezette tijden en bespreken dan de gang van zaken in hun secties, ervaringen worden uitgewisseld en wenselijkheden en mogelijkheden naar onderlinge ontmoetingen worden geïnventariseerd en uitgevoerd.

Bij hun werkzaamheden kunnen de sectiesteams ondersteuning vragen van de Taakgroep Pastoraat. De sectieteams komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar.

 3 Taakgroep pastoraat

De taakgroep pastoraat coördineert de pastorale activiteiten van de Gorechtkerk en ondersteunt gemeenschapsbevorderende activiteiten, zoals groothuisbezoeken, basisgroepen, enz. in de secties. Ook zorgt zij voor gemeentebrede activiteiten als ontmoetingen na een kerkdienst en thema-avonden. 

4 Het pastorale team

Pastorale team bestaat uit predikanten, pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers en belangstellende diakenen. Het team komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar waarbij de nadruk ligt op vorming en toerusting.

5 Specifieke pastorale taken van de predikanten.

Deze taken kunnen worden gezien als levenswegbegeleiding op momenten van ervaringen van gebrokenheid en bij levensovergangen. We denken hierbij aan ziekte, scheiding, verlies en rouw.

Van levensovergangen spreken we als mensen in positieve of negatieve zin ingrijpende veranderingen in hun leven ondervinden. Deze veranderingen treden op bij ervaringen van gebrokenheid, zoals hierboven genoemd, maar doen zich ook voor bij huwelijk of het aangaan van een langdurige relatie, geboorten, doop en het vieren van jubilea.

Uit bovenstaande vloeit voort dat tot de pastorale taak v.d. predikant behoort:rouw-, trouw-, doop- begeleiding. Als ook de specifiekere vormen van begeleiding die nodig zijn als mensen op moeilijke of mooie momenten in het leven met dingen geconfronteerd worden waar zij graag over praten met iemand die hen kan helpen ordenen en herordenen wat er in en met hen gebeurt.