Profielschets Gereformeerde Kerk Haren-Onnen / Gorechtkerkgemeenschap

Profielschets  Gereformeerde Kerk Haren-Onnen/Gorechtkerkgemeenschap

 De kerkelijke gemeente

“De Gorechtkerk wil een plek zijn waar mensen de ontmoeting met God beleven. En waar mensen elkaar ontmoeten. We willen een gemeenschap zijn die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.“

Dat staat in ons beleidsplan (2014-2017). We zijn een veelkleurige, gastvrije en levendige gemeenschap met een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. Er is voor elk wat wils: van jong tot oud, van behoudend tot vooruitstrevend, van spiritueel tot praktisch. Onze gemeente is financieel gezond en telt een groot aantal (circa 100) actieve vrijwilligers.

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen kerkt in de Gorechtkerk, midden in het centrum van Haren. Onze gemeente is onderdeel van de PKN. Naast de Gereformeerde Kerk bestaat de PKN in Haren uit de Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen.


De burgerlijke gemeente

Als kerkelijke gemeente willen we middenin de Harense samenleving staan. We willen laten zien wat we doen en aanwezig zijn waar dat kan en nodig is. De burgerlijke gemeente Haren heeft in totaal ongeveer 18.000 inwoners en bestaat uit de plaatsen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.

Haren is een welvarend dorp met een gegoede bevolking. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Er zijn veel voorzieningen voor sport en cultuur. Er zijn diverse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau is hoog en Haren is een echt forenzendorp.

De stad Groningen ligt op ca 8 km (fiets-)afstand. Groningen is een bruisende studentenstad, met nog meer voorzieningen: Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, scholen voor voortgezet –  en beroepsonderwijs, een gevarieerd aanbod aan kunst, cultuur en uitgaansgelegenheden.


Gorechtkerkgemeenschap

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen telt circa 1.100 leden. Daaronder zijn ongeveer 700 belijdende leden en 300 doopleden. Ook zijn er rond de 60 gastleden. Wij hebben 1,5 predikantsplaats: één fulltime predikant en 0,5 fte vacature.

Er is een actieve en betrokken kerkenraad van 25 leden: 13 ouderlingen, 9 diakenen, 1 jeugdouderling en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert ongeveer acht keer per seizoen en in kleinere samenstelling twee keer met taakgroepen en commissies, om het contact levendig te houden en elkaar te informeren. Het moderamen van zes mensen regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.


Pastoraal werk

Het pastoraat wordt gedragen door het pastorale team. Dat bestaat uit de predikanten en een team van pastorale bezoekers. Het crisispastoraat is een taak van de predikanten, de bezoekmedewerkers met de pastorale ouderlingen vormen een eerste lijn. Regelmatig komen alle pastoraal actief zijnde gemeenteleden bij elkaar, worden onderwerpen behandeld en besproken en worden de pastorale werkers toegerust.


Diaconaal werk

De diaconie geeft gestalte aan het werk van de gemeente in omzien naar elkaar binnen en buiten de kerk, en werkt nauw samen met de diaconie van de Hervormde Gemeente. Daarvoor is een diaconale raad (DIRA) gevormd. De diaconie verzorgt met de gemeente een bijdrage aan de voedselbank. Daartoe worden elke week en in het bijzonder rondom de oogstdienst, producten ingezameld. De diakenen organiseren samen met de Werkgroep Goededoelen Haren het hele jaar door acties voor goede doelen, zo zijn er voor- en najaarsfairs en wordt jaarlijks in het Gorechthuis een kunstweekend georganiseerd. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: er wordt geld ingezameld voor een goed doel én onze gemeente treedt op een positieve manier naar buiten.


Jeugdwerk

Het jeugdwerk is ondergebracht in de zelfstandige stichting ‘Aan boord, Christelijk Jeugdwerk Haren’ (www.jeugdwerkaanboord.nl), waaraan ook de Hervormde Gemeente deelneemt. Het jeugdwerk vergadert en werkt in ’t Schip, een aan het Gorechthuis verbonden apart gebouw. Het jeugdwerk bestaat uit twee ‘poten’:

  • Jeugdactiviteiten als clubs (met een clubkamp waar jaarlijks zo’n 100 kinderen aan deelnemen), soosavonden, TeenSpirit etc. Deze activiteiten organiseert het jeugdwerk zelf, in goede samenwerking tussen jongere vrijwilligers en wat oudere, speciaal daarvoor aangestelde mentoren.
  • Kerkelijk gebonden jeugdactiviteiten, zoals kindernevendienst, tienercatechese en oppasdienst. De medewerkers worden daarbij gecoacht door onze predikanten.


Gorechthuis

Het Gorechthuis is, met de kerkzaal en ’t Schip, de spil waarom alles draait en vormt het levendig hart van de meeste activiteiten. Een aantal ruimten is beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Er zijn ook ruimten verhuurd, onder andere aan de lokale radiozender Haren FM, die ook een maal per maand onze kerkdienst uitzendt.


Kerkdiensten

Ongeveer 250 à 350 gemeenteleden bezoeken geregeld de kerkdiensten. De kerkzaal is groot genoeg om 400 tot 450 gemeenteleden plaats te bieden.

Naast ‘gewone’ kerkdiensten zijn er ook bijzondere diensten zoals:

  • Per jaar 4 à 5 ochtendplusdiensten: creatieve gemeentebrede diensten met muziek van de Band. Na deze diensten schenkt het Jeugdwerk koffie in ’t Schip.
  • Per jaar 2 Taizédiensten, die een ‘vaste’ groep van trouwe bezoekers kennen.
  • Door het jaar heen regelmatig themadiensten: bijvoorbeeld recent rond de vier jaargetijden of de vier elementen (water, aarde, lucht en vuur).

Om onze gemeentezang te begeleiden mogen we gebruikmaken van de diensten van een drietal organisten, die bij toerbeurt spelen op het Van Vulpen-orgel, dat we recent hebben laten reviseren. Taakgroepen als Bloemen, Beamer en Eredienst werken nauw met de predikanten samen, voor de specifieke taken die bij de kerkdienst horen.


Communicatie

Naast de website www.gorechtkerk.nl is er de wekelijkse (provinciale) Protestantse Kerkbode, waarvan een kolom Haren deel uitmaakt, en de driewekelijkse Vierluik, een samenwerkingsverband van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen, de Protestantse Gemeente Glimmen-Noordlaren en de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente Haren. Ook komt er tweejaarlijks een gemeentegids uit.


Oecumene en samenwerking

De Gereformeerde Kerk maakt met vijf andere kerkgemeenschappen deel uit van de Raad van Kerken in Haren: naast de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente zijn dat de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen, de Doopsgezinde Gemeente Haren, de Rooms-Katholieke Sint Nicolaas Parochie Haren en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Haren. Daarnaast werkt de Gorechtkerkgemeenschap waar mogelijk intensief samen met de Hervormde Gemeente. Bovendien zijn er de laatste jaren contacten met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk.
versie 5, februari  2016, rjvw